Yhdistyksen säännöt

ROVANIEMEN MOOTTORIKERHO RY SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rovaniemen Moottorikerho ry
(epävirallinen lyhenne RoMK)
ja sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.
Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä kerhoksi ja
Suomen Moottoriliitto – Finlands Motorföbund ry:tä liitoksi.
Kerhon virallinen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissään
innostusta moottoriurheiluun yleensä ja moottoripyöräilyyn
erikoisesti sekä kasvattaa heistä ajokulttuuriin
vaatimuksista selvillä olevia, taitavia ja huolellisia
urheilijoita ja toimitsijoita.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää kilpailuja,
näytöksiä, kokouksia, luentoja, yms. vastaavia kerhon
toimintaa tukevia tilaisuuksia.

Kerho voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten
tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
Kerho ei puutu uskonnollisiin ja valtiollisiin kysymyksiin.

3. Jäsenet

Kerhoon vuosi jäseneksi voi liittyä henkilö,
joka hyväksyy kerhon tarkoituksen ja säännöt.
Kerhon jäsenet ovat kunniajäseniä, kunniapuheenjohtajia,
kannattavia jäseniä, ainaisjäseniä, vuosijäseniä ja nuorisojäseniä.
Nuorisojäseneksi voi liittyä alle 15-vuotias henkilö.
Vuosijäsenet, nuorisojäsenet ja kannattavat jäsenet
hyväksyy hakemuksesta kerhon hallitus.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö
tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea kerhon
tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan
hallituksen esityksestä kerhon kokouksessa kutsua henkilö,
joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut kerhon toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta kerhon kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen kerhosta,
jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta
tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,
joihin hän on kerhoon liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut kerhoa tai ei enää täytä laissa taikka
kerhon säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, kannattavilta jäseniltä ja nuoriso
jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä
ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Kerhon nimen kirjoittaminen

Kerhon nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,
sihteeri tai rahastonhoitaja.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Kerhon tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään
kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään
kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Kerhon kokoukset

Kerhon vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Kerhon kokous
niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Kerhon
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä
on esitetty hallitukselle.

Kerhon kokouksissa on jokaisella varsinaisella
jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä
yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä ja nuorisojäsenellä
on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kerhon kokouksen päätökseksi tulee,
ellei säännöissä ole toisin määrätty,
se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Kerhon kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava kerhon kokoukset
koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen
kokousta paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä
ja lisäksi kerhon internet sivuilla.
Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin
asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle
neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

11. Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja
yksi varatilintarkastaja

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Kokousmuistiot

Kerhon, sen jaostojen ja hallituksen kokouksissa
on pidettävä pöytäkirjaa. Kerhon kokousten
pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin
allekirjoitettava ja valittujen pöytäkirjantarkastajien
tarkastettava mahdollisimman pian. Hallituksen ja
jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan joko heti
tai seuraavassa kokouksessa. Kokousmuistioiden
arkistoinneista vastaa kokouksen sihteeri.

13. Äänestäminen

Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten
enemmistö ellei näissä säännöissä toisin määrätä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Kerhon kaikissa kokouksissa äänestys tapahtuu
vaadittaessa suljetuin lipuin.
Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni.
Valtakirjalla ei voi äänestää.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja kerhon
purkamisesta on tehtävä kerhon kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai kerhon purkamisesta.

Kerhon purkautuessa käytetään kerhon varat
kerhon tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
Kerhon tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.

15. Muissa kohdissa menetellään, kuten Suomen Moottoriliitto –
Finlands Motorförbund ry:n säännöt ja laki yhdistyksistä määrää.

16. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät